Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Platforma na rezerváciu sekundárnej kapacity


Platformu na rezerváciu sekundárnej kapacity zriadila spoločnosť POZAGAS ako prevádzkovateľ PZZP Láb 4. stavba pre uľahčenie sekundárneho obchodovania s uskladňovacou kapacitou (článok 28 Prevádzkového poriadku).

Účelom zriadenia a prevádzkovania platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity spoločnosťou POZAGAS je sprostredkovanie kontaktu medzi účastníkmi trhu s plynom - zákazníkom a potenciálnym záujemcom o uskladňovaciu kapacitu. V prípade, ak máte záujem o publikovanie vašej ponuky alebo vášho dopytu na platforme na rezerváciu sekundárnej kapacity, zašlite v štrukturovanej forme ponuky alebo dopytu na e-mailovú adresu marketing@pozagas.sk nasledovné údaje:

  1. obchodné meno a kontaktné údaje (zodpovedná osoba, e-mail, telefón) účastníka trhu s plynom
  2. ponúkaná, resp. dopytovaná uskladňovacia kapacita v členení na pracovný objem (v mil. Sm3), vtlačný výkon (v mil. Sm3/deň), ťažobný výkon (v mil. Sm3/deň)
  3. časové obdobie, na ktoré sa ponuka, resp. dopyt vzťahuje
  4. spôsob sekundárneho obchodovania (prevod práv a povinností, prenechanie práv a povinností, predaj plynu v zásobníku).

Platforma na rezerváciu sekundárnej kapacity slúži na publikáciu vašich ponúk a dopytov na sekundárnom trhu s uskladňovacou kapacitou.

Za obsah publikovaných ponúk a dopytov zodpovedá výlučne príslušný užívateľ platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity. Užívateľ platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity má právo kedykoľvek požiadať o stiahnutie publikovanej ponuky alebo dopytu. Ponuka alebo dopyt bude na platforme na rezerváciu sekundárnej kapacity publikovaná 2 týždne, pokiaľ príslušný užívateľ platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity neuvedie inú lehotu, maximálne však 4 týždne.

Za účelom podporovania sekundárneho trhu a jeho transparentnosti, POZAGAS publikuje zoznam záujmových skupín, ktorý obsahuje:

* kontaktné údaje súčasných klientov, ktorí súhlasili so zverejnením v zozname klientov
* kontaktné údaje potenciálnych záujemcov, ktorí súhlasia so zverejnením v zozname záujemcov

V prípade záujmu o uverejnenie vašich kontaktných údajov v jednom z horeuvedených zoznamov, kontaktujte nás prosím na nasledujúcej adrese: marketing@pozagas.sk

Spoločnosť POZAGAS si vyhradzuje právo nepublikovať, prípadne stiahnuť ponuku alebo dopyt najmä v prípade, ak ponuka alebo dopyt nie je v súlade s účelom zriadenia platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity. Spoločnosť POZAGAS si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky využívania platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity.

Publikovanie ponuky, resp. dopytu na platforme na rezerváciu sekundárnej kapacity nie je možné právne vymáhať.

POZAGAS a.s. nezodpovedá za správnosť a obsah publikovaných informácií účastníkov trhu s plynom, umiestnených na platforme na rezerváciu sekundárnej kapacity. POZAGAS a.s. koná v tomto prípade len ako sprostredkovateľ komunikácie, pričom nie je účastníkom komunikácie. Zriadenie a prevádzkovanie platformy na rezerváciu sekundárnej kapacity nezaväzuje POZAGAS a.s. sprostredkovať alebo zabezpečiť žiadaný sekundárny obchod s uskladňovacou kapacitou.

späť