Novinky
OVS "Spracovanie realizačného projektu a realizácia investičnej akcie Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 - 2.etapa"
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje k 20.5.2021 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na spracovanie ...
Viac | 20. 05. 2021 |
Aktualizácia Cenníka
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 13. 05. 2021 |
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Uskladňovacia kapacita pre Plynárenský rok 2020/2021

Zazmluvnená kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
6546 939
 Denný vtlačný výkon
6,9873,99
 Denný ťažobný výkon
7,4178,56
_
Dostupná kapacitamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
18
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

Jednotlivé zložky zazmluvnenej uskladňovacej kapacity môžu prekračovať parametre technickej kapacity s ohľadom na spôsob jej využívania, pričom skutočné využitie uskladňovacej kapacity nepresiahne maximálne parametre technickej kapacity.

Dostupná jednotlivá pevná služba vo forme Pracovného objemu plynu a/alebo Vtlačného výkonu a/alebo Ťažobného výkonu v PZZP Láb 4. stavba:

Dostupná pevná jednotlivá službamil. Sm3GWh
 Pracovný objem plynu
00
 Denný vtlačný výkon
00
 Denný ťažobný výkon
00

 

Objemové údaje sú vyjadrené v metroch kubických pri štandardných vzťažných podmienkach, t.j. 15°C; 101,325 kPa; ρ = 0. Energetické údaje sú prepočítané koeficientom GCV = 10,607 kWh / Sm3.
Uvedené údaje sú platné pre plynárenský rok 2019/2020 resp. do publikovania ich zmien na www.pozagas.sk.

späť