Novinky
OVS Optimalizácia nástreku MeOH na stredisku ZS6 - spracovanie PD a realizácia 1. etapy (aktualizácia k 24.5.2022)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje OVS "Optimalizácia nástreku MeOH na stredisku ZS6 - ...
Viac | 24. 05. 2022 |
Aktualizácia cenníka k 1.6.2022
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke aktualizovaný Cenník, ktorý sa ...
Viac | 20. 05. 2022 |
OVS Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS6 – 2. etapa – Hlavný a Nadložný báden
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje OVS "Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných ...
Viac | 16. 05. 2022 |

»Zobraziť všetky správy

Produkty a služby

Spoločnosť POZAGAS poskytuje v súlade s Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami a s prihliadnutím na technické parametre zásobníka nasledovné služby:

  1. služba uskladňovacej kapacity, poskytovaná vo forme Balíčka služieb (Bundled Unit - BU) je tvorená kombináciou pracovného objemu, maximálneho vtlačného výkonu a maximálneho ťažobného výkonu
  2. jednotlivé služby, najmä jednotlivá služba vo forme voľného pracovného objemu, voľného vtlačného alebo voľného ťažobného výkonu.
  3. služby podpory obchodovania s uskladňovacou kapacitou alebo jej časťou.
  4. doplnková služba zásobníka - služba dopravy plynu do/z prepojeného zásobníka
  5. iné služby v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

 

V zmysle platného Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 Z. z. spoločnosť POZAGAS a.s. uplatňuje dohodnutý prístup k zásobníku. Na služby aplikuje trhové princípy tvorby ceny. Aktuálne ceny za poskytované služby sú zverejňované v sekcii cenník.

POZAGAS a.s. ponúka služby uskladňovacej kapacity ako aj ostatné služby na dlhodobej aj krátkodobej báze.

Služby poskytované našou spoločnosťou plne rešpektujú príslušné právne predpisy venované pravidlám obchodovania s uskladňovacou kapacitou.