Novinky
Aktualizácia plánu odstávok k 3.4.2020
Aktualizáciu ročného plánu odstávok pre rok 2020 k 3.4.2020 nájdete na webovej stránke spoločnosti ...
Viac | 03. 04. 2020 |
OVS Výmena prevodovky turbokompresora TK ¼ na ZS6 Malacky
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na Výmenu prevodovky turbokompresora TK ¼ na ...
Viac | 04. 03. 2020 |
Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS 6 - Dodávka pohonov vrátane osadenia a funkčného vyskúšania
POZAGAS a.s. vyhlasuje 21.2.2020 Obchodnú verejnú súťaž - Inštalácia jednočinných pohonov na ...
Viac | 21. 02. 2020 |

»Zobraziť všetky správy

Produkty a služby

Spoločnosť POZAGAS poskytuje v súlade s Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami a s prihliadnutím na technické parametre zásobníka nasledovné služby:

  1. služba uskladňovacej kapacity, poskytovaná vo forme Balíčka služieb (Bundled Unit - BU) je tvorená kombináciou pracovného objemu, maximálneho vtlačného výkonu a maximálneho ťažobného výkonu
  2. jednotlivé služby, najmä jednotlivá služba vo forme voľného pracovného objemu, voľného vtlačného alebo voľného ťažobného výkonu.
  3. služby podpory obchodovania s uskladňovacou kapacitou alebo jej časťou.
  4. doplnková služba zásobníka - služba dopravy plynu do/z prepojeného zásobníka
  5. iné služby v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

 

V zmysle platného Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 Z. z. spoločnosť POZAGAS a.s. uplatňuje dohodnutý prístup k zásobníku. Na služby aplikuje trhové princípy tvorby ceny. Aktuálne ceny za poskytované služby sú zverejňované v sekcii cenník.

POZAGAS a.s. ponúka služby uskladňovacej kapacity ako aj ostatné služby na dlhodobej aj krátkodobej báze.

Služby poskytované našou spoločnosťou plne rešpektujú príslušné právne predpisy venované pravidlám obchodovania s uskladňovacou kapacitou.