Novinky
OVS Dodávka podseparátora PS1
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Dodávka podseparátora PS1".Viac ...
Viac | 02. 07. 2020 |
OVS Integrovaný bezpečnostný systém ZS6
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Integrovaný bezpečnostný systém ...
Viac | 05. 06. 2020 |
Aktualizácia plánu odstávok k 3.4.2020
Aktualizáciu ročného plánu odstávok pre rok 2020 k 3.4.2020 nájdete na webovej stránke spoločnosti ...
Viac | 03. 04. 2020 |

»Zobraziť všetky správy

Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

Spoločnosť POZAGAS a.s. zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR") a v súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov"), nakoľko ochrana osobných údajov je pre spoločnosť POZAGAS a.s. veľmi dôležitá.

Plnenie informačnej povinnosti

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť POAZAGS a.s. poskytuje dotknutej osobe v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov (t. j. v čase ich získavania od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po ich získaní).

Práva dotknutých osôb

Podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý vystupuje v postavení dozorného orgánu, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Podrobné informácie o jednotlivých právach dotknutej osoby vrátane spôsobu ich uplatnenia sú uvedené v informácii týkajúcej sa konkrétneho účelu spracúvania (napr. pri spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sú všetky požadované informácie uvedené v informácii spracovanej spoločnosťou POZAGAS a.s. na tento konkrétny účel) a sú dostupné na webovom sídle spoločnosti POZAGAS a.s. v časti ochrana osobných údajov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov - kamerové systémy
Informácia o spracúvaní osobných údajov - prístupové systémy
Informácia o spracúvaní osobných údajov - uchádzač o zamestnanie
Informácia o spracúvaní osobných údajov - žiadosti dotknutých osôb