Novinky
Aktualizácia plánu odstávok k 3.4.2020
Aktualizáciu ročného plánu odstávok pre rok 2020 k 3.4.2020 nájdete na webovej stránke spoločnosti ...
Viac | 03. 04. 2020 |
OVS Výmena prevodovky turbokompresora TK ¼ na ZS6 Malacky
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na Výmenu prevodovky turbokompresora TK ¼ na ...
Viac | 04. 03. 2020 |
Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS 6 - Dodávka pohonov vrátane osadenia a funkčného vyskúšania
POZAGAS a.s. vyhlasuje 21.2.2020 Obchodnú verejnú súťaž - Inštalácia jednočinných pohonov na ...
Viac | 21. 02. 2020 |

»Zobraziť všetky správy

O zemnom plyne a skladovaní

Zemný plyn je po rope a uhlí treťou najvýznamnejšou energetickou surovinou pre hospodárstvo celého sveta. Patrí k najčistejším, najdostupnejším a ekonomicky najvýhodnejším nosičom energie pochádzajúcich z fosílnych zdrojov. Má širokospektrálne využitie a jeho najväčším odberateľom je výrobný sektor, okrem toho sa používa pri výrobe tepla, elektrickej energie, slúži v domácnostiach, v doprave a pri výrobe poľnohospodárskych hnojív. V bežných podmienkach na zemskom povrchu sa vyskytuje v plynnom skupenstve a preto je jeho transport bežne zabezpečovaný potrubnými systémami.

Vznik a ťažba zemného plynu

Zemný plyn v zemskej kôre vzniká procesom premeny organického materiálu, pochovaného hlboko pod vrstvami sedimentárnych hornín za pôsobenia zvýšeného tlaku a teploty počas miliónov rokov. Štandardne sa vyskytuje asociovane s inými druhmi fosílnych palív, ako je napríklad ropa, alebo uhoľné sloje. Takto asociovaný plyn sa v počiatkoch ťažby ropy považoval za neželaný element spôsobujúci komplikácie pri ťažbe, a jeho skutočná hodnota bola objavená až neskôr, keď ekonomické a priemyselné podmienky umožnili výstavbu prepravnej infraštruktúry od jeho zdroja k cieľovému zákazníkovi.V súčasnosti sa konvečná ťažba plynu realizuje spracovávaním asociovaného plynu pri ťažbe ropy, alebo ťažbou z plynových ložísk.

Transport a marketing

Keďže zemný plyn má veľmi nízku hustotu, nie je ľahké ho prepravovať, alebo uskladňovať. Na prepravu je preto potrebné vybudovať investične nákladné plynové potrubné systémy, ktoré ho privedú na miesto spotreby, často tisícky kilometrov vzdialené od ložiska. Z tohto dôvodu existujú viac menej regionálne trhy so zemným plynom s vlastnými pravidlami fungovania, viažuce sa na fyzický dosah potrubnej infraštruktúry. Tomuto modelu však šliape na päty čoraz viac konkurencieschopný transport skvapalneného plynu LNG, ktorý sa prostredníctvom obrích tankerov prepraví námornými trasami, kdekoľvek na zemi je po ňom dopyt. Takýto trh s dodávkami LNG nadobúda globálne rozmery s väčšou schopnosťou reagovať na regionálne výkyvy v dopyte po plyne.

Uskladňovanie plynu

Hlavným prvkom zabezpečovania stabilných dodávok zemného plynu však zostávajú podzemné zásobníky plynu, ktoré poskytujú nenahraditeľnú službu vo vyrovnávaní sezónnych rozdielov v dopyte, ako aj garanciu v prípade výpadku dodávok, čoho svedkom sa európske plynárenstvo stalo v januári 2009. Poznáme 3 druhy podzemných zásobníkov plynu:

  1. vyťažené ložiská zemného plynu
  2. akviférové ložiská
  3. soľné kaverny

Podzemné zásobníky plynu na PZZP Láb 4. stavba patria medzi vyťažené ložiská zemného plynu, ktoré boli procesom konverzie premenené na zásobníky. Počas vtlačnej sezóny keď je dopyt po zemnom plyne znížený sa plyn vtláča do podzemných štruktúr a v ťažobnom období sa plyn zo zásobníkov odťažuje. PZZP Láb 4. stavba je kapacitne schopný pokryť takmer 10% ročnej spotreby zemného plynu na Slovensku a preto ho možno označiť za strategickú súčasť národného hospodárstva.

Viac o zemnom plyne a jednotlivých článkoch jeho trhového reťazca nájdete tu.