Novinky
OVS "Spracovanie realizačného projektu a realizácia investičnej akcie Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 - 2.etapa"
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje k 20.5.2021 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na spracovanie ...
Viac | 20. 05. 2021 |
Aktualizácia Cenníka
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 13. 05. 2021 |
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

Alokačný a nominačný režim

Spoločnosť POZAGAS v spolupráci s prevádzkovateľmi nadväzujúcich sietí stanovila nasledovné nominačné a alokačné režimy:

Vstupno-výstupný (odovdzávaco-preberací) bodNadväzujúca sieťPlatný alokačný režimPovolená odchýlka z potvrdenej nominácieJednotky pre nominácie/renominácie a alokácie
Vstupno-výstupný (odovdzávaco-preberací)bod Aprepravná sieť SR (vtláčanie, ťažba)OBAN/AMWh
Výstupný (odovdzávaco-preberací) bod A,Bdistribučná sieť SR (ťažba)OBAN/AMWh
Vstupno-výstupný (odovdzávaco-preberací) Virtuálny obchodný bod - Rakúsko)prepravná sieť Rakúsko - systém MAB (vtláčanie a ťažba)OBAN/AMWh

 

Pro-rata:

V prípade zmiešaného toku plynu viacerých zákazníkov v danom vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode prideľovanie nameraných množstiev alokačným režimom pro-rata je vykonávané na základe posledných nominovaných a potvrdených množstiev pri zohľadnení primeraného podielu na prevádzkovej odchýlke.

Prevádzková odchýlka je určená ako rozdiel nameranej hodnoty a aritmetického súčtu všetkých nominácií potvrdených spoločnosťou POZAGAS pre danú hodinu v danom vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode.

Primeraný podiel zákazníka predstavuje podiel absolútnej hodnoty jeho nominácie potvrdenej spoločnosťou POZAGAS a aritmetického súčtu absolútnych hodnôt všetkých nominácií potvrdených spoločnosťou POZAGAS pre danú hodinu v danom vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode.

Toto pravidlo je platné pre skutočné operácie ako aj pre swapové (výmenné) operácie.

OBA:

Množstvo plynu, ktoré spoločnosť POZAGAS potvrdila na prevzatie alebo odovzdanie, t. j. nominované a potvrdené množstvo sa považuje za vtlačené alebo vyťažené množstvo.

Odchýlka celkového zameraného množstva plynu od sumy pridelených množstiev plynu je riešená medzi spoločnosťou POZAGAS a príslušným prevádzkovateľom nadväzujúcej siete na bilančnom účte (tzv. Operational Balancing Account).